Protokoll 4 av den 15 mars 2017

Kulturdelegationen sammanträdde den 15 mars och behandlade bl.a. bordlagda ansökninga om stöd för att uppmärksamma Finland 100 år. Ytterligare beslutade delegationen om reviderat reglemente för kulturdelegationen att tillställas landskapsregeringen för godkännande. Protokollet är publicerat på sidan med kulturdelegationens protokoll.