Nordiska fonder

Centret för konstfrämjande (TAIKE)

Centret för konstfrämjande finansierar konst och kultur med stipendier och bidrag. Stipendierna är avsedda för individer och arbetsgrupper, bidragen för sammanslutningar.

För närmare information samt ansökningstider se TAIKES hemsida 

Nordisk kulturkontakt

Kulturkontakt Nord- Nordic Culture Point är Nordiska ministerrådets nya kontaktpunkt för det nordiska kultursamarbetet. Kulturkontakt Nords sekretariat etablerades i maj 2007 på Sveaborg.

Ramprogrammen är öppna för alla konstarter och riktar sig till professionella utövare och förmedlare. Båda programmen har var sin sakkunniggrupp som ansvarar för kriterier och bedömning av ansökningar.

Kultursamarbetet under Nordiska ministerrådet skall bidra till att främja och värna en mångfald av kulturuttryck och bidra till att främja och stärka den nordiska dimensionen i ländernas kulturliv.

Att förmedla konstnärer och deras verk.
Det skall finnas goda förutsättningar för mobilitet både för individer, grupper og kulturprodukter.

Att stärka kvalitet och konkurrensförmåga i det nordiska konst– och kulturlivet.
Det nordiska kultursamarbetet skall stärka och utveckla den kulturella och konstnärliga verksamheten i hela Norden. Det nordiska kultursamarbetet skall resultera i att konst och kultur från de andra nordiska länderna skall vara tillgänglig i hela Norden och få ökad genomslagskraft i hela regionen och internationellt.

Att fungera som ett komplement till insatserna i de enskilda länderna.

Ansökningsfrister, blanketter och information om programmen, kriterier, ansökningsförfarande och sakkunniggrupperna.

Nordisk kulturkontakts hemsida

För mer information kontakta Nordens Institut på Åland 

Nordiska kulturfonden

Fondens uppgift är att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Det gäller ett kulturellt samarbete såväl inom som utanför Norden.

Fonden är verksam inom ett brett konst- och kulturområde och verksamheten omfattar både professionella och amatörer.

Fonden ger bidrag till aktiviteter som präglas av kvalitet, långsiktighet, tillgänglighet och mångfald, där både traditionella och nya arbetsformer kan utvecklas.

Bidrag kan beviljas till exempelvis konferenser, konserter, turnéer, utställningar, festivaler, folkbildning, utbildning och forskning. Ett projekt kan genomföras såväl inom som utanför Norden.

Ansökningsfrister, blanketter och information om programmen, kriterier, ansökningsförfarande:

Nordiska kulturfondens hemsida

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfondens uppgift är att stöda den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i vårt land. Svenska kulturfonden grundades 1908 och är idag en paraplybeteckning för över 400 fonder, tillkomna genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag. Svenska kulturfonden ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet. Avkastningen utdelas via Kulturfondens förtroendeorgan som tillsätts av Svenska folkpartiet. Svenska kulturfonden verkar för

  • att stöda och stärka det svenska språket och den svenska verksamheten i Finland
  • att utveckla kunnande, kompetens och kreativitet bland finlandssvenskar
  • att stöda finlandssvensk samhörighet och identitet
  • att stödja det svenska språkets samhällsbärande ställning i Finland 

Ansökningsfrister, blanketter och information om programmen, kriterier, ansökningsförfarande:

Svenska kulturfondens hemsida 

Kulturfonden för Sverige och Finland

Fonden har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. 

Bidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet inom fondens intresseområde. 

Fonden har två sekretariat, ett i Sverige, ett i Finland. Sökande hänvisas till sekretariatet i det land där vederbörande är bosatt och/eller verksam.

Ansökningsfrister, blanketter och information om programmen, kriterier, ansökningsförfarande:

Länk till mer information om Kulturfonden Sverige och Finland

Kulturfonden Island-Finland

Fonden har som syfte att främja kontakterna och kulturutbytet mellan Finland och Island samt öka kännedomen om respektive länderna i det andra landet.

Fonden beviljar bidrag och stipendier till fackmän, amatörer, vuxna samt barn- och ungdomsgrupper för olika samhälls- och kulturprojekt. Bidrag beviljas för samarbete inom konst och kultur, för vetenskaplig forskning (särskilt inom humaniora och samhällsvetenskaper), för språkstudier, för student- och skolgruppers studieresor samt för studier av kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden i det andra nordiska landet. Fonden har också egen verksamhet.

Ansökningsfrister, blanketter och information om programmen, kriterier, ansökningsförfarande:

Länk till mer information om Kulturfonden Island-Finland

Kulturfonden för Norge och Finland

Fonden för Finland och Norge har som syfte att främja kontakterna och kulturutbytet mellan Finland och Norge samt öka kännedomen om respektive länderna i det andra landet. 

Fonden beviljar bidrag och stipendier till fackmän, amatörer, vuxna samt barn- och ungdomsgrupper för olika samhälls- och kulturprojekt.

Bidrag beviljas för samarbete inom konst och kultur, för vetenskaplig forskning (särskilt inom humaniora och samhällsvetenskaper), för språkstudier, för student- och skolgruppers studieresor samt för studier av kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden i det andra nordiska landet.

Ansökningsfrister, blanketter och information om programmen, kriterier, ansökningsförfarande:

Länk till mer information om Kulturfonden för Norge och Finland

Nordisk Film & TV Fond

Främjar nordisk film- och tv-produktion av hög kvalitet genom att ge stöd i form av toppfinansiering till projektutveckling och produktion av spelfilm, tv-fiktion / serie och kreativ dokumentärfilm.

Ansökningsfrister, blanketter och information om programmen, kriterier, ansökningsförfarande:

Länk till mer information om Nordisk Film & TV Fond