Filmstöd till icke åländska produktionsbolag

Ålands landskapsregering har 2019 fastställt reviderade principer för filmstöd för filmproduktioner. Ansökan om stöd kan göras av registrerat filmproduktionsbolag löpande under året. 

Ålands filmkommission har en egen webbplats: film.ax

Principer för produktionsstöd

Principer för handläggning och beviljande av produktionsstöd och produktionsrabatt till filmproduktioner.

1. Mål

Landskapsregeringens övergripande målsättning är att stöda filmkonsten samt att öka antalet inspelningar av långfilm, dokumentärer och övrig icke kommersiell film på Åland för att med det bidra till en ökad stimulans av det lokala näringslivet.

2. Medel

Produktionsstödet och produktionsrabatten beviljas utgående från befintlig lagstiftning och enligt landskapsregeringens budget.

Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti (1988:50) på regeringen.ax

Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilka vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden (GBER), artikel 53 och 54). 

Ålands kulturdelegation handlägger och beviljar produktionsstöd och produktionsrabatt.

3. Villkor för produktionsstöd

Stöd kan sökas av registrerat filmproduktionsbolag. Ansökan om stöd ska lämnas in och behandlas i film- och medianämnden samt kulturdelegationen före inspelningen på Åland inleds. Produktionen ska ha en färdig finansiering om minst 65 % av de totala kostnaderna.

Stöd kan beviljas som en toppfinansiering på högst 5 - 10% av godtagbara kostnader, maximalt 100 000 euro.

Faktorer som påverkar beslut om stöd och stödbelopp är:

 • Hållbar inspelning.
  • Hela teamet är inriktat på att målmedvetet verka för hållbarhet.
  • Båt är första alternativ för resor till och från Åland.
  • Transporterna med bensin- och dieseldrivna fordon minimeras och cyklar, el- eller hybridbilar prioriteras.
  • LED eller andra energisnåla lampor används i mån av möjlighet, plastfilter återanvänds eller ersätts av glas och
  lampor stängs av då de inte är i bruk.
  • Scenograf, rekvisitör och kostymör strävar till att återanvända material, både sådant som införskaffas och sådant
  som inte längre ska användas.
  • Naturmaterial prioriteras då varor köps in till produktionen.
  • Målarfärg, smink och övriga liknande produkter är giftfria.
  • Lokalproducerad mat prioriteras, helst ekologisk.
  • Produktionen använder rättvisemärkt kaffe.
  • Engångsmuggar och vattenflaskor som inte kan pantas är bannlysta. Vanligt kranvatten används så mycket som
  möjligt.
  • Information till teamet ges huvudsakligen digitalt.
 • Antalet inspelningsdagar på Åland.
 • Inköp av lokala tjänster och lokal service.
 • Visningsrätt på Åland.

4. Ansökan om produktionsstöd

Ansökan riktas till Ålands kulturdelegation I ansökan bör följande framgå:

 • Produktionsbolagets samtliga kontaktuppgifter.
 • Produktionens totalbudget (detaljerad) och en förteckning över samtliga finansiärer.
 • Produktionsbolagets senaste bokslut och verksamhetsberättelse.
 • Synopsis och lista över medverkande.
 • Hållbarhetsplan.
 • Inspelningsplan där det planerade antalet inspelningsdagar på Åland framgår.
 • En redogörelse för planerat antal inspelningsmiljöer på Åland.
 • En redogörelse för avtal om distribution.

5. Utbetalning av produktionsstöd

50% av beviljat stöd kan betalas ut som förskott. Det resterande beloppet betalas då den slutliga redovisningen för samtliga kostnader och intäkter för produktionen och en redogörelse över inspelningens omfattning på Åland har godkänts.

Färre inspelningsdagar på Åland än det som angavs i ansökan kan leda till avdrag på det resterande beloppet.

6. Skyldighet att informera om förändringar

Produktionsbolaget bör utan dröjsmål informera om sådana förändringar i produktionen som påverkar den totala budgeten, den sammanlagda inspelningstiden, inspelningsstarten, antalet inspelningsdagar eller inköp av lokala tjänster och lokal service.

7. Villkor för produktionsrabatt

Produktionsrabatt beviljas enligt separat beslut i filmnämnden och under förutsättning att lagtinget beviljar tillräckliga medel för rabatten. Produktionsbolag som har beviljats produktionsstöd av Ålands kulturdelegation har rätt att ansöka om produktionsrabatt på maximalt 50% under förutsättning att pengar finns i budgeten.

Produktionsrabatt beviljas för förmånligaste, på förhand avtalat färdsätt till och från Åland i anslutning till inspelningen, för resor med skärgårdsfärjor inom Åland samt för logi och cateringservice på Åland. Ansökan riktas till Ålands landskapsregering.

8. Utbetalning av produktionsrabatt

Beviljad produktionsrabatt utbetalas efter redovisning av kostnaderna i samband med
utbetalningen av det slutliga stödbeloppet för produktionsstöd.

9. Återbetalning av beviljat stöd och beviljad rabatt

Krav på återbetalning av att ett beviljat produktionsstöd och/eller en produktionsrabatt kan ställas om stödtagaren

 1. vid ansökan lämnat felaktiga uppgifter eller låtit bli att lämna uppgifter som i väsentlig grad skulle ha inverkat på beslutet om stöd eller rabatt eller de beviljade beloppen.
 2. inte har informerat om sådana förändringar i produktionen som i väsentlig grad skulle ha inverkat på beslutet om stöd eller rabatt eller de beviljade beloppen.

Större filmproduktioner som spelas in på Åland har möjlighet att ansöka om produktionsrabatt  från Business Finland.

 För mer information besök Film in Finland