Filmstöd till icke åländska produktionsbolag

Ålands landskapsregering har 2024 fastställt reviderade principer för filmstöd för filmproduktioner. Ansökan om stöd kan göras av registrerat filmproduktionsbolag löpande under året. 

Ålands filmkommission har en egen webbplats: film.ax

Principer för produktionsstöd

Riktlinjer för handläggning och beviljande av produktionsstöd till utomåländska filmproduktioner 

1. Mål

Landskapsregeringens övergripande målsättning är att stöda filmkonsten samt att öka antalet inspelningar av långfilm, dokumentärer och TV-produktioner på Åland för att med det bidra till en ökad stimulans av det lokala näringslivet.

2. Medel

Produktionsstödet beviljas utgående från befintlig lagstiftning och enligt landskapsregeringens budget samt lokal spendering under produktionen.

Landskapslag (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti på regeringen.ax

Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilka vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden (GBER), artikel 53 och 54. 

3. Villkor för produktionsstöd

Stöd kan sökas av registrerat filmproduktionsbolag. Ansökan om stöd ska lämnas in till Ålands landskapsregering och behandlas i filmnämnden före inspelningen på Åland inleds. Ansökan kan lämnas in löpande under året.

Stöd kan beviljas i form av toppfinansiering då minst 65 % av de totala filmproduktionskostnaderna är säkrade på annat håll. Stöd kan beviljas som en toppfinansiering på högst 10 - 12,5 % av stödberättigande kostnader.

Faktorer som påverkar beslut om stöd och stödbelopp är baserat på inköp av lokala tjänster och lokal service, det vill säga baserat på godkänd spend: (I godkänd spend ingår inte momskostnader, eller kostnader för alkohol eller tobak.)

Faktorer som påverkar beslut om stöd och stödbelopp är:

 • Hållbar inspelning.
  Hela teamet är inriktat på att målmedvetet verka för hållbarhet.
 • Båt är första alternativ för resor till och från Åland.
 • Transporterna med bensin- och dieseldrivna fordon minimeras och cyklar, el- eller hybridbilar prioriteras. 
 • LED eller andra energisnåla lampor används i mån av möjlighet, plastfilter återanvänds eller ersätts av glas och lampor stängs av då de inte är i bruk.
 • Scenograf, rekvisitör och kostymör strävar till att återanvända material, både sådant som införskaffas och sådant som inte längre ska användas.
 • Naturmaterial prioriteras då varor köps in till produktionen.
 • Målarfärg, smink och övriga liknande produkter är giftfria.
 • Lokalproducerad mat prioriteras, helst ekologisk. 
 • Produktionen använder rättvisemärkt kaffe.
 • Engångsmuggar och vattenflaskor som inte kan pantas bör undvikas. Vanligt kranvatten används så mycket som möjligt.
 • Information till teamet ges huvudsakligen digitalt.

Finlands filmstiftelses rådande anvisningar om förebyggandet av sexuella trakasserier inom film- och TV-branschen, beaktas 

4. Ansökan om produktionsstöd

Ansökan kan skickas digitalt till Ålands landskapsregering på e-postadressen; registrator@regeringen.ax eller per post till Ålands Landskapsregering, registrator, 
PB 1060, AX-22111 Mariehamn. 

I ansökan bör följande framgå:

 • Produktionsbolagets samtliga kontaktuppgifter.
 • Produktionens totalbudget (detaljerad) och en förteckning över samtliga finansiärer i form av avtal eller beslut om Letter of commitment (LOC).
 • Produktionsbolagets senaste bokslut och verksamhetsberättelse.
 • Synopsis och lista över medverkande.
 • Hållbarhetsplan.
 • Inspelningsplan där det planerade antalet inspelningsdagar på Åland framgår.
 • En redogörelse för planerade inspelningsmiljöer på Åland.
 • En redogörelse för planerad distribution och/eller befintliga distributionsavtal.

5. Utbetalning av produktionsstöd

50% av beviljat stöd kan betalas ut som förskott.

Det resterande beloppet betalas då den slutliga redovisningen för samtliga kostnader och intäkter för produktionen och en redogörelse över inspelningens omfattning på Åland har godkänts.

Produktionsbolaget skall uppge eventuella förändringar i ansökan som till exempel antalet inspelningsdagar på Åland. Större förändringar kan leda till avdrag på det resterande utbetalda beloppet.

6. Skyldighet att informera om förändringar

Produktionsbolaget bör utan dröjsmål informera om sådana förändringar i produktionen som påverkar den totala budgeten, den sammanlagda inspelningstiden, inspelningsstarten, antalet inspelningsdagar eller inköp av lokala tjänster och lokal service.

7. Återbetalning av beviljat stöd 

Krav på återbetalning av ett beviljat produktionsstöd kan ställas om stödtagaren;

 1. Vid ansökan lämnat felaktiga uppgifter eller låtit bli att lämna uppgifter som i väsentlig grad skulle ha inverkat på beslutet om stöd.
 2. inte har informerat om sådana förändringar i produktionen som i väsentlig grad skulle ha inverkat på beslutet om stöd.

Större filmproduktioner som spelas in på Åland har möjlighet att ansöka om produktionsrabatt  från Business Finland.

 För mer information besök Film in Finland