Projektunderstöd /föreningar och organisationer

Ålands kulturdelegation beviljar landskapsunderstöd för kulturprojekt. Från och med år 2020 gäller nya riktlinjer som bl.a. innebär att projektstöd enbart kan sökas den 15 september eller i samband med ansökningstiden för verksamhetsstöd den 15 oktober. 

Syfte

Understöden uppmuntrar till ett varierat kulturutbud över hela Åland samt vill främja deltagarnas kunskapsutveckling och färdigheter, understöd kan även beviljas för turnéer och kulturexport.
Understöd avser projekt av engångskaraktär. 

Målgrupp

Ideella föreningar och organisationer som är verksamma och registrerade på Åland. Kommuner och institutioner är understödsberättigade, förutom landskapets egna institutioner (såsom till exempel landskapskapet skolor), om projektet kan bedömas vara av allmänt intresse. 

Utomåländska organisationer kan få del av understöd från Åland såvida det är fråga om ett uttryckligt samarbete med en eller flera åländska organisationer. Den åländska samarbetspartnern är i sådana fall den part som anhåller om understödet. Arbetsgrupper hänvisas till möjligheten att söka kulturstipendium under solidariskt ansvar, den 15 februari. 
Företag beviljas inte understöd.

Ansökan

Ansökan görs digitalt.
Fritt formulerade ansökningar godkänns inte.

Ansökan ska vara inlämnad till Ålands kulturdelegation senast den 15 september kl. 16.15. Om den 15 september infaller på en helg gäller därpå följande vardag. Ansökan som inlämnas efter utsatt ansökningstid godkänns inte.

TILL ANSÖKAN 

 

Redovisning

Alla projekt som beviljas understöd ska redovisas. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av projektets genomförande samt en ekonomisk redovisning som innefattar samtliga kostnader och intäkter som hör till projektets genomförande. Om redovisning inte inlämnas inom angiven tid kan kulturdelegationen återkräva beviljat understöd.

Elektronisk redovisningsblankett för redovisning av projektunderstöd

Övrigt

Stödtagare ska beakta landskapets upphandlingsregler. Se kulturdelegationens webbplats.

Ansökningar om stöd för jubileumsfirande inkluderas i föreningars ansökan om verksamhetsunderstöd.

Publicerad 10.1.2017
Uppdaterad 23.4.2020