En värld full av liv: ensemblen på scenen

Stipendier och understöd

För att främja konst och kultur delar Ålands kulturdelegation årligen ut stipendier och understöd till enskilda konstnärer och kulturarbetare samt föreningar och organisationer verksamma på Åland. 

Verksamhets- och projektunderstöd

Syftet med verksamhetsstödet är att främja en bred och mångfacetterad medborgarverksamhet i det åländska samhället. För närvarande beviljas drygt 60 kulturföreningar årligen ett verksamhetsstöd.

I samband med ansökan om stöd för ordinarie verksamhet som lämnas in den 15 oktober kan föreningar även söka om medel för specialprojekt.

Vid sidan av stöd för ordinarie verksamhet kan föreningar söka om projektunderstöd för kulturprojekt av engångskaraktär årligen den 15 september.  

Kultur- och arbetsstipendium 

Ålands kulturdelegation delar även ut stipendier avsedda för konstnärer och kulturarbetare samt arbetsgrupper. Ansökningstiden för dessa stipendier infaller årligen den 15 februari. De stipendier som delegationen fördelar är skattefria men rapporteras till skattemyndigheterna.

I de fall sökande beviljas ett arbetsstipendium som överstiger 4 månader gör kulturbyrån en anmälan till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA som också sköter social trygghet för konstnärsstipendiater.

Det ankommer då på stipendiemottagare att teckna en försäkring vid LPA, detta gäller oberoende om man har en privat försäkring eller inte, under förutsättning att stipendiet omfattar 4 månader eller mer eftersom det är en lagstadgad skyldighet. Försäkringen ska tecknas hos LPA inom tre månader från det att arbetet inletts.
 
Försäkringspremierna räknas ut på basis av arbetsinkomsten. Stipendiaten betalar pensions- och olycksfallsförsäkringspremier till ett belopp som sammanlagt motsvarar 13−16 procent av den fastställda arbetsinkomsten. Försäkringspremierna  är avdragsgilla vid beskattningen. 

Länk till mer information om försäkring i LPA (pdf)

Redovisning

Samtliga understöd och stipendier ska redovisas inom ett år efter beviljandet. Mer information samt redovisningsblanketter hittar du här!
Verksamhetsunderstöd redovisas i samband med att föreningen ansöker om nytt verksamhetsstöd. Beviljade investeringsstöd utbetalas mot redovsining enligt anvisningar i beslut. 

Övrigt 

Ansökan om stöd kan inte göras retroaktivt! Kulturdelegationen ser gärna att stödtagare i samband med marknadsföring av sina evenemang anger Ålands kulturdelegation som bidragsgivare.