Konstnämnden

Ålands kulturdelegation har i sitt arbete hjälp av sakkunniga som ger utlåtanden i ärenden gällande bland annat ansökningar om stipendier och bidrag.

Konstnämndens uppdrag

Konstnämnden är ett sakkunnigorgan som tillsätts för fyra år i sänder av Ålands landskapsregering. Nämnden biträder landskapsregeringen i frågor rörande bild- och formkonst samt verksamheten vid Ålands konstmuseum. Nämnden beslutar på förslag av konstintendenten om utställningsverksamheten i Ålands konstmuseum. Dessutom beslutar nämnden bl.a. om inköp av konst till Ålands konstmuseums samlingar och fungerar som landskapsregeringens remissinstans i konstärenden, samt lämnar förslag till fördelning av landskapets årliga konst stipendiemedel till Ålands kulturdelegation.

Konstnämnden består av ordförande och fem ledamöter samt sex personliga suppleanter för dessa. Två av ledamöterna och deras personliga suppleanter utses på förslag av Ålands konstförening r.f. respektive Stiftelsen Ålands Vänner r.s. Nämnden utser inom sig viceordförande. Konstintendenten förbereder ärendena.

Konstnämndens sammansättning 2018 - 2021

Ordförande: Gunilla G Nordlund 
Suppleant: Sebastianb Johans

Medlem och vice ordf. Tanja Reuter-Lindén
Suppleant: Nayab Ikram

Medlem: Bettina Ingves
Suppleant: Henrika Lax

Medlem: Robert Jansson 
Suppleant: Linda Karlsson 

Medlem/ Ålands konstförening r.f.: Juha Pykäläinen  
Suppleant: Carolina Sundelin

Medlem / Stiftelsen Ålands Vänner r.s.: Ulrica Lindström
Suppleant: Nina Bengtsson

Föredragande  i konstnämnden: Konstintendent Susanne Procopé-Ilmonen, Ålands konstmuseum, PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN Telefon direkt: +358 (0)18 25415, +358 (0)405403968
E-post: susanne.procope@regeringen.ax

Publicerad 20.1.2017
Uppdaterad 12.2.2018