Konstnämnden

Ålands kulturdelegation har i sitt arbete hjälp av sakkunniga som ger utlåtanden i ärenden gällande bland annat ansökningar om stipendier och bidrag.

Konstnämndens uppdrag

Konstnämnden är ett sakkunnigorgan som tillsätts för fyra år i sänder av Ålands landskapsregering. Nämnden biträder landskapsregeringen i frågor rörande bild- och formkonst samt verksamheten vid Ålands konstmuseum. Nämnden beslutar på förslag av konstintendenten om utställningsverksamheten i Ålands konstmuseum. Dessutom beslutar nämnden bl.a. om inköp av konst till Ålands konstmuseums samlingar och fungerar som landskapsregeringens remissinstans i konstärenden, samt lämnar förslag till fördelning av landskapets årliga konst stipendiemedel till Ålands kulturdelegation.

Konstnämnden består av ordförande och fem ledamöter samt sex personliga suppleanter för dessa. Två av ledamöterna och deras personliga suppleanter utses på förslag av Ålands konstförening r.f. respektive Stiftelsen Ålands Vänner r.s. Nämnden utser inom sig viceordförande. Konstintendenten förbereder ärendena.

Konstnämndens sammansättning 

Ordförande: Robert Jansson
Suppleant: Dick Häggblom

Medlem: Ilse Berg 
Suppleant: Bettina Ingves

Medlem: Tanja Reuter Lindén
Suppleant: Sheyda Shafiei

Medlem: Minna Öberg
Suppleant: Johan Karlsson 

Medlem: Lasse Kärkkäinen 
Suppleant: Christoffer Relander

Medlem: Olle Törnqvist
Suppleant: Fredrika Sundberg

Föredragande  i konstnämnden: Överintendent Susanne Procopé-Ilmonen, Ålands konstmuseum, PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN Telefon direkt: +358 (0)18 25415, +358 (0)405403968
E-post: susanne.procope@regeringen.ax

Mötessekreterare: Vikarierande konstintendent Heidi Berthén, telefon direkt: +358 (0)18 25439
E-post: heidi.berthén@regeringen.ax