Arbets- och näringsministeriet informerar om evenemangsgaranti

Pressmeddelande Ansökan om evenemangsgaranti inleds den 1 juni – målet är att minska den ekonomiska risken för arrangörer av publika evenemangSyftet med evenemangsgarantin är att minska den ekonomiska risken för att ordna evenemang. Garantin är en förhandsförbindelse som ges till evenemangsarrangören för de kostnader som evenemangsarrangören uppgett. Om evenemanget ställs in eller dess omfattning begränsas med stöd av lag eller ett beslut av myndigheten, betalas ersättning för de faktiska kostnaderna.

Evenemangsarrangörerna ansöker om evenemangsgaranti hos Statskontoret. Ansökan är tudelad. Ansökningstiden för evenemangsgarantin är 1 juni–31 augusti 2021. Ersättning som baserar sig på evenemangsgarantin ska sökas separat. Ansökningstiden för ersättning är 15 september–7 december 2021. Statskontoret informerar om närmare ansökningsanvisningar för evenemangsgarantin den 28 maj 2021.Evenemangsgarantin gäller etablerade evenemangsarrangörer – regionala begränsningar beaktas vid beviljandet av garantinEvenemangsgarantin omfattar t.ex. konst- och kulturfestivaler, konserter och utställningar, idrottsevenemang, musikfestivaler, mässor och motsvarande evenemang.Evenemangsgarantin kan beviljas om följande villkor uppfylls:

•    Det är fråga om ett publikt evenemang där minst 200 personer deltar.

•    Evenemanget ordnas under tiden 1 juni–7 december 2021.

•    Evenemangsarrangören är etablerad och professionell, dvs. har ett FO-nummer, en permanent organisation och en omsättning som översteg 150 000 euro 2019. En typisk etablerad evenemangsarrangör har anställd personal, men kan också vara ensamföretagare.

•    Myndigheternas regionala anvisningar tillåter att evenemanget ordnas så att minst 200 personer kan delta i evenemanget.Evenemangsgaranti beviljas inte för evenemang som ordnas regelbundet året runt. Sådana evenemang är till exempel föreställnings-, konsert- och teaterverksamhet varje vecka eller idrottsevenemang i serieform.Evenemangsgarantin baserar sig på förhand uppgivna och faktiska kostnaderEnligt förslaget ska evenemangsarrangören i sin ansökan bland annat ange den planerade tidpunkten, platsen och varaktigheten för evenemanget, ge en kostnadskalkyl samt ange evenemangets underleverantörer. Evenemangsgarantin söks av evenemangsarrangören, men Statskontoret betalar ersättning också till de underleverantörer som evenemangsarrangören uppgett i sin ansökan.

Om evenemanget ställs in helt med stöd av lag eller ett beslut av myndigheten, ersätts 85 procent av kostnaderna. Ersättning kan endast fås för rimliga, på förhand uppgivna och realiserade kostnader. Ett evenemang anses ha inställts med stöd av lag eller ett beslut av myndigheten, om det högst 90 dagar innan evenemanget äger rum finns en sådan begränsning i kraft som hindrar att evenemanget äger rum.

Evenemanget kan anses ha ställts in också om lagen eller myndigheten bestämmer att högst 85 procent av det planerade deltagarantalet får delta i evenemanget. Detta innebär att evenemangsarrangören i en sådan situation kan ställa in evenemanget och få ersättning enligt evenemangsgarantin. Evenemangsarrangören kan också ordna evenemanget i mindre omfattning enligt begränsningarna, varvid evenemangsgarantin delvis ersätter evenemangets kostnader.Regeringen bereder under ledning av social- och hälsovårdsministeriet rekommendationer om hur evenemangen ska ordnas. Utifrån rekommendationerna fattar kommunerna och regionförvaltningsverken beslut. Det finns regionala skillnader i rekommendationerna beroende på hur allvarlig coronaepidemin är i området.Undervisnings- och kulturministeriets understöd för evenemang kan sökasUndervisnings- och kulturministeriet har öppnat ansökan om coronaunderstöd för konst- och kulturfestivaler och sommarteatrar. Genom understöden stöder ministeriet

•    konst- och kulturfestivaler som ordnas som allmännyttig verksamhet

•    konst- och kulturfestivaler som fungerar enligt företagsekonomiska principer, om anordnarens omsättning inklusive mervärdesskatt var högst 150 000 euro 2019

•    professionell sommarteaterverksamhet eller sommarteaterverksamhet som åtminstone delvis sysselsätter yrkesutbildade personer inom konst.

Understöden är avsedda att stödja verksamhet som har försvårats eller förhindrats på grund av begränsningar till följd av coronapandemin 1 januari–30 september 2021. Avsikten är också att främja att verksamheten ska kunna fortsätta så flexibelt som möjligt efter att begränsningarna har upphört. Ansökningstiden för understöden går ut den 22 juni 2021.Det har reserverats 80 miljoner euro för evenemangsgarantinStöd som tidigare beviljats enligt Europeiska kommissionens tillfälliga regler om statligt stöd beaktas när evenemangsgaranti beviljas. Coronastöden får inte sammanlagt överstiga 1,8 miljoner euro. Till sådana stöd som ska beaktas hör till exempel kostnadsstöd. Även understöd som undervisnings- och kulturministeriet beviljar för samma ändamål dras av från evenemangsgarantin.

Regeringen har reserverat 80 miljoner euro för evenemangsgarantin och cirka 230 miljoner euro för hela stödpaketet för kultur-, konst-, idrotts- och evenemangsbranschen. Statsrådet föreslog den 27 maj 2021 att presidenten fastställer en ändring av lagen om kostnadsstöd som möjliggör evenemangsgarantin. Lagen träder i kraft den 1 juni 2021.

Ytterligare information:Statskontoret: Evenemangsgaranti 

Undervisnings- och kulturministeriet: Coronaunderstöd för konst- och kulturfestivaler och sommarteatrar Håll dig uppdaterad om landskapets rekommendationer gällande coronaviruset och covid-19!

https://www.regeringen.ax/nyheter/information-om-coronaviruset-covid-19