Fördelning av 2022 års kultur- och arbetsstipendier

 

Ålands kulturdelegation behandlade vid sitt möte den 24 mars 103 ansökningar om kultur- och arbetsstipendier, bland dessa även stipendium för utgiven litteratur.

Totalt beviljades 201 410 euro. Av dessa är 9 arbetsstipendier, åtta stycken om 6 månader vardera samt ett om 12 månader. Fördelningen framgår av bilagorna.

Konst-, litteratur- och musiknämnderna har hörts.

Vid behandlingen av ansökningarna beaktas bl. a kvalitet, projektets spridning, projektets budget och kulturdelegationens fördelningsbara medel samt huruvida sökanden tidigare beviljats stipendium.

Kulturdelegationen försöker att sprida stipendierna jämnt mellan kulturområdena och mellan kön, dock så att detta påverkas av ansökningarna.