Specialunderstöd för kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga

Ålands kulturdelegation respektive Ålands Idrott har fått i uppdrag fördela stöd för insatser i syfte att uppmuntra barn och unga att ta del av olika idrotts-, rörelse- konst- och kulturaktiviteter i anslutning till skoldagen. 

Den fördelningsbara summan är 100 000 euro + 100 000 euro som kan beviljas efter ansökan. Den understödda verksamheten ska inte ersätta kommunens ordinarie fritidsverksamhet utan komplettera, utöka eller utveckla den.

Syfte 

Med stödet vill landskapsregeringen skapa möjligheter för kommuner och föreningar att samarbeta kring aktiviteter där barn och unga ges tillfälle att prova på fritidsaktiviteter i första hand i anslutning till skoldagen. Aktiviteter där barn under skolålder deltar tillsammans med förälder kan stödas under andra tider. Syftet är att i enlighet med FN:s konvention, artikel 31, ge barn tillgång till en mängd olika kulturella, konstnärliga och idrottsrelaterade aktiviteter för att stödja deras fysiska, mentala och sociala utveckling.

Vem kan söka 

Stödet kan sökas av kommuner, ensam eller gemensamt, för aktiviteter som ordnas regelbundet. Föreningar kan söka stöd för att i samarbete med kommunen erbjuda aktiviteter, samarbetet ska kunna påvisas genom ett intyg. Se mall under rubriken bilagor!
Utbetalning av beviljat stöd sker i två omgångar. Ena delen i förskott andra delen mot redovisning efter genomförd verksamhet.

För vad kan man söka 

Sökande kan erhålla stöd för regelbundna aktiviteter som ordnas, om möjligt, med utgångspunkt i barn- och ungas egna önskemål. Aktiviteterna behöver inte ha samma innehåll vid varje tillfälle. Aktiviteterna kan också ge utrymme för spontan lek, rekreation och kreativitet. 

Villkor

Budgeterade kostnader måste uppgå till minst 1000 €. Aktiviteterna som anordnas skall vara kostnadsfria för deltagarna. Ansvarig ledare för aktiviteten bör inneha lämplig utbildning, vara minst 18 år och kunna uppvisa utdrag ur straffregistret (gäller inte för aktiviteter tillsammans med förälder).

Du hittar ansökan under rubriken Blanketter. Ansökan kräver e-identifikation med bankkoder. Uppgifter i ansökningsblanketten kan sparas varefter och det är möjligt att återkomma och fortsätta fylla i blanketten vid behov. 

Ansökan ska vara inlämnad senast den 31 augusti kl. 16:15.