Undervisnings- och kulturministeriet informerar

Första understöden i det nya coronastödpaketet för kultur kan sökas 

Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat ansökan om statsunderstöd som ingår i coronastödpaketet och riktar sig till professionella sammanslutningar inom konst och kultur. Ansökningstiden för understöden går ut den 23 juni 2021. Syftet är att hjälpa aktörerna att fortsätta och att utveckla sin verksamhet under och efter pandemin samt att upprätthålla sysselsättningen för dem.

Med stödpaketet till kultur, konst, motion och idrott samt evenemangsbranschen stöds återhämtningen från coronapandemin inom dessa sektorer. Undervisnings- och kulturministeriets coronastödpaket till kultur och idrott samt evenemangsbranschen uppgår till sammanlagt ca 230 miljoner euro och ingår i den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021 som överlämnats till riksdagen.Understödet är avsett för verksamhet som bedrivs av professionella sammanslutningar inom konst- och kultursektorn som har försvårats eller förhindrats på grund av de restriktioner och rekommendationer  coronapandemin föranlett 1.1–31.5.2021. Understöden kan uppgå till sammanlagt ca 15 miljoner euro, om riksdagen godkänner tilläggsbudgetpropositionen som nu behandlas.Understöden beviljas i form av allmänt understöd underställt prövning och är avsett  för yrkesmässig verksamhet som bedrivs av sammanslutningar med rättsförmåga inom konst- och kultursektorn som har försvårats eller förhindrats av coronapandemin. Sammanslutningen ska ha avlönad personal och verksamheten ska i huvudsak bestå av professionell  kulturverksamhet. Understöd kan sökas av föreningar, stiftelser, aktiebolag, andelslag, kommanditbolag eller öppna bolag vars verksamhet huvudsakligen består av kulturverksamhet. För professionella inom branschen personer som är verksamma som enskilda näringsidkare eller ensamföretagare öppnar Centret för konstfrämjande en separat ansökan.

Andra ansökningar om understöd

I stödpaketet som regeringen fattat beslut om har man strävat efter att beakta i synnerhet mångfalden inom branschen och olika former av arbete, såsom ströjobbare, personer som sysselsätter sig själva, ensamföretagare, frilansare och personer som är verksamma som enskilda näringsidkare. Av paketet riktas sammanlagt 127,36 miljoner euro till kultur och konst.

Understöd och stipendier kan sökas via undervisnings- och kulturministeriet, Centret för konstfrämjande och Finlands filmstiftelse. Till evenemangsbranschen riktas därtill en evenemangsgaranti som beretts vid arbets- och näringsministeriet. Evenemangsgarantin söks från Statskontoret.

•    Coronastöd till samfund i kultursektorn

    Vanliga frågor om stödpaketet för kultur, idrott och evenemang

•    Pressmeddelande (UKM) 21.4.2021: Regeringen drog upp riktlinjer för stödpaketet för kultur, konst, motion och idrott samt evenemangsbranschen

   •    Pressmeddelande (ANM)  27.5.2021: Ansökan om evenemangsgaranti inleds den 1 juni – målet är att minska den ekonomiska risken för arrangörer av publika evenemang

Mer information:

Förfrågningar besvaras 31.5.–23.6. på numret 0295 330333 vardagar kl. 9.30–11.30 och 14–16. Ministeriet hinner inte nödvändigtvis före ansökningstidens slut svara på frågor som skickas med e-post.