Kulturpolitisk strategi "Ålands väg framåt 2024-2030"


Kulturen är en av hörnstenarna i självstyrelsen och bidrar till vår demokratiska samhällsutveckling.

Den 23 maj 2024 antog Ålands landskapsregering en ny kulturpolitisk strategi med handlingsplaner 2024 - 2030. Strategin är övergripande och sträcker sig över sju år, två mandatperioder.

Den tydliggör prioriterade målområden och ger riktning och kraft till Ålands rika kulturliv. Två landskapsregeringar ska sätta egna prägel på strategin genom att anta handlingsplaner som bygger på regeringsprogrammet och de årliga landskapsbudgetarna. 

Under 2025 kompletteras den kulturpolitiska strategin med ett antal indikatorer och nyckeltal som möjliggör resultatmätning. Indikatorerna identifieras med hjälp av djuplodande statistik över konst- och kultursektorn som landskapsregeringen samlar in under 2024.

Strategin har utarbetats i dialog med samhället genom seminarier, utlåtande från Ålands kulturdelegation, som även arrangerat en öppen kulturpolitisk debatt, samt ett brett remissförfarande med stort gensvar från kommuner, myndigheter, organisationer, utövare och konsumenter, infödda och inflyttade.