Stipendier och understöd

Ålands kulturdelegation fördelar stipendier och understöd till enskilda kulturarbetare samt föreningar och organisationer verksamma på Åland. 

Samtliga stipendier är skattefria men rapporteras till skattemyndigheterna.

I de fall sökande beviljas ett arbetsstipendium som överstiger 4 månader gör kulturbyrån en anmälan till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA som också sköter social trygghet för konstnärsstipendiater.
Det ankommer då på stipendiemottagare att teckna en försäkring vid LPA, detta gäller oberoende om man har en privat försäkring eller inte, under förutsättning att stipendiet omfattar 4 månader eller mer eftersom det är en lagstadgad skyldighet. Försäkringen ska tecknas hos LPA inom tre månader från det att arbetet inletts.
 
Försäkringspremierna räknas ut på basis av arbetsinkomsten. Stipendiaten betalar pensions- och olycksfallsförsäkringspremier till ett belopp som sammanlagt motsvarar 13−16 procent av den fastställda arbetsinkomsten. Försäkringspremierna  är avdragsgilla vid beskattningen. 

Länk till mer information om försäkring i LPA (pdf)
 

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 9.2.2017