Projektunderstöd

Ålands kulturdelegation beviljar landskapsunderstöd för kulturprojekt.

Syfte

Understöden ska uppmuntra till ett varierat kulturutbud över hela Åland. Understöd avser projekt av engångskaraktär. Projektunderstödet ska främja deltagarnas kunskapsutveckling och färdigheter.

Målgrupp

I landskapet hemmahörande ideella föreningar och organisationer samt arbets- och projektgrupper. Kommuner och institutioner är understödsberättigade, förutom landskapets egna institutioner (såsom till exempel landskapskapet skolor).

Utomåländska organisationer kan få del av understöd från Åland såvida det är fråga om ett uttryckligt samarbete med en eller flera åländska organisationer. Den åländska samarbetspartnern är i sådana fall den part som anhåller om understödet. Företag beviljas inte understöd.

Ansökan

Ansökan görs digitalt.
Fritt formulerade ansökningar godkänns inte.

Ansökan ska vara inlämnad till Ålands kulturdelegation senast den 15 mars och den 15 september kl. 16.15. Om 15 mars eller 15 september infaller på en helg gäller därpå följande vardag. Ansökan som inlämnas efter utsatt ansökningstid godkänns inte.

Föreningar och organisationer

Elektronisk ansökningsblankett för ansökan om projektunderstöd för föreningar och organisationer

Arbetsgrupper

Elektronisk ansökningsblankett för ansökan om projektunderstöd för arbetsgrupper

Projektunderstöd beviljas inte för redan genomförda projekt.

Redovisning

Alla projekt som beviljas understöd ska redovisas. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av projektets genomförande samt en ekonomisk redovisning som innefattar samtliga kostnader och intäkter som hör till projektets genomförande. Om redovisning inte inlämnas inom angiven tid kan kulturdelegationen återkräva beviljat understöd.

Elektronisk redovisningsblankett för redovisning av projektunderstöd

Övrigt

Stödtagare ska beakta landskapets upphandlingsregler. Se kulturdelegationens webbplats.

Ansökningar om stöd för jubileumsfirande inkluderas i föreningars ansökan om verksamhetsunderstöd.

Publicerad 10.1.2017
Uppdaterad 28.9.2017